Настава

Наставата што се остварува во училиштето е утврдена со Наставниот план. Воспитно- образовната работа во училиштето  опфаќа  неколку видови на настава. Во училиштето се организираат следниве видови настава:задолжителна настава по предметите за учениците од I, II, III, IV, V, VI, VII(деветгодишно), VII и VIII одд. 

  • задолжителна настава по наставните предмети за учениците од I, II,III, IV, V, VI, VII9, VII,VIIIодд.
  • дополнителна настава за учениците кои имаат потешкотии во учењето и побавно напредуваат;
  • додатна настава за учениците  што покажуваат интерес и склоност за одделни предмети и во текот на редовната настава постигнуваат високи резултати;

Оценувањето на постигањата на учениците ќе се врши според  Законот  за основно образование и Стандардите за оценување. Од I до III одд. учениците ќе се оценуваат описно, во IV, V и VI одд. описно и бројчано, а од VII до VIII одд. оценувањето ќе се врши бројчано.

Оценувањето започнува со континуирано следење на учениците од првото тромесечие до крајот на учебната година при што вклучени се сите одделенски и предметни наставници и стучната служба.

Advertisements
Напишете коментар

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: